Centralne Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych 2021

Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone w dn. 16 kwietnia w 2021 r. ma szczególną wymowę, gdyż przypada w 75 rocznicę jego ustanowienia w uznaniu ogromnej daniny krwi i wysiłku Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego podczas forsowania Odry i Nysy w operacji berlińskiej w 1945 r.

Święto obchodzone corocznie wielce uroczyście przez wojska inżynieryjne, jednak tak w zeszłym jak i w tym roku musieliśmy obchodzić je symbolicznie ze względu na ograniczenia spowodowane zagrożeniami spowodowanymi przez COVID-19.

O godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta w Katedrze Polowej Wojsk Polskiego w intencji saperów poległych podczas wojen i którzy odeszli na wieczną wartę podczas rozminowania kraju, w misjach zagranicznych jak również za służących w czynnej służbie i rezerwistów.

Msza Święta dzięki uprzejmości księży Katedry Polowej była transmitowana przez internet. Mszę Świętą celebrował Ks. Biskup Polowy WP Jego Ekscelencja gen. bryg. dr Józef GUZDEK z trzema księżmi. We mszy mogła uczestniczyć bardzo ograniczona liczba wiernych, stąd obecność Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Pana gen. bryg. Marka WAWRZYNIAKA oraz skromnych delegacji z Zarządu Inżynierii Wojskowej i jednostek Wojsk Inżynieryjnych z: 1. Pułku Saperów z dowódcą płk. Grzegorzem OSKROBĄ, 2. Puku Saperów z szefem sztabu ppłk. Markiem GÓRSKIM, 2. Pułku Inżynieryjnego z dowódcą 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk. Radosławem PODOLSKIM, 16. Batalionu Saperów z zastępcą dowódcy mjr. Adamem BIEŃKIEM, 16 Batalionu Remontu Lotnisk SP z dowódcą ppłk. Jackiem GOCHNIO, 43. Batalionu Saperów MW z por. mar. Łukaszem STANECKIM, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia z ppłk. Gabrielem WASILEWSKIM, Stowarzyszenia Saperów Polskich z I Wiceprezesem ZG płk rez. Grzegorzem MISIAKIEM.

W homilii Ks. Biskup gen. bryg. dr Józef GUZDEK stwierdził, że w służbie saperów dominują: odwaga i rozwaga, rozsądek i zdolność przewidywania. Tak bardzo nam tego potrzeba, abyśmy budując w zgodzie i harmonii, czynili nasz kraj bardziej bezpiecznym i zasobnym. Potrzeba także postawy mądrych i odpowiedzialnych budowniczych, którzy potrafią liczyć i przewidywać, byśmy mądrze wykorzystali dar naszego życia - powiedział Ks. Biskup gen. bryg dr Józef GUZDEK nawiązując do treści ewangelii mszy świętej. Biskup wskazał generała Franciszka KLEEBERGA dowódcę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „POLESIE” który nie skorzystał ze złożonej propozycji, nie pozostawił żołnierzy i nie uciekł za granicę. Miał wówczas powiedzieć: „Wojna jest przegrana. Ale honor żołnierza nie jest przegrany. Mam żołnierzy pod swoją komendą. Nie opuszczę ich”. Podjął dalszą walkę z najeźdźcą do chwili, kiedy przestała mieć sens. Generałowi nie zabrakło także zdolności do „trzeźwego myślenia”, gdy podejmował decyzję o kapitulacji. W ostatnim, pożegnalnym rozkazie do żołnierzy tak pisał: „Dziś jesteśmy otoczeni, amunicja i żywność są na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili - każąc zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać krwi żołnierskiej nadaremnie. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność – wiem, że staniecie, gdy będzie trzeba. Jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie!". Świadczyło to o wielkiej odpowiedzialności dowódcy, rzeczywistą ocenę sytuacji i podjęcie właściwej decyzji.

Następnie Ks. Biskup gen. bryg. dr GUZDEK nawiązał do motta wojsk inżynieryjnych „Czasem burzyć, często budować, zawsze służyć”. Wskazał na poświęcenie, rozwagę i mądre podejmowanie decyzji przez dowódców i żołnierzy wojsk inżynieryjnych podczas realizacji zadań, szczególnie w rozminowaniu kraju, udziału w misjach w Iraku i Afganistanie, które wymagały specjalistycznego wyszkolenia, ogromnego wysiłku, poświęcenia a także utraty życia i zdrowia. Wojska inżynieryjne zawsze służą społeczeństwu w trudnych chwilach, niosąc pomoc podczas likwidacji skutków powodzi, odbudowy dróg i mostów, ale także w walce z trwającą pandemią budując szpitale tymczasowe i wydzielając personel do pomocy służbom medycznym. Wskazał, że motto wojsk inżynieryjnych w części „często budować, zawsze służyć” powinno być wskazówką działania dla rządzących, urzędów i organizacji na wszystkich poziomach kierowania, aby budować zgodę, podejmowanie właściwych i rozważnych decyzji dla rozwoju Ojczyzny i zagwarantowania lepszego życia ludności.

Po Mszy Świętej Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk Bogdan RADZISZEWSKI odczytał Dekret Biskupa Polowego WP L.dz. 78/CD/2021 z dn. 21.01.2021 r. w sprawie wyróżnienia: Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Marka WAWRZYNIAKA, I Wiceprezesa ZG Stowarzyszenia Saperów Polskich płk w st. sp. Grzegorza MISIAKA, dowódcę 16 Batalionu Remontu Lotnisk ppłk Jacka GOCHNIO, dowódcę 3 Batalionu Inżynieryjnego ppłk Radosława PODOLSKIEGO Krzyżem XXX -LECIA ORDYNARIATU POLOWEGO.

Następnie Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK w swoim krótkim wystąpieniu podziękował Matce Bożej, Hetmance Żołnierza Polskiego za opiekę w trudnej i odpowiedzialnej oraz niebezpiecznej służbie dla Narodu. Z szacunkiem odniósł się do żołnierzy którzy odeszli z czynnej służby wojskowej za dokonania i przekazanie młodemu pokoleniu ponadczasowych wartości: profesjonalizmu, chęci służenia innym oraz szacunku dla drugiego człowieka. Na ręce Ekscelencji Księdzu Biskupowi i księżą kapelanom podziękował za serdeczne życzenia i duszpasterską opiekę i okazywane wsparcie żołnierzom wojsk inżynieryjnych i ich rodzinom. Szef Zarządu IW w dowód uznania oraz podziękowania za opiekę naszej braci saperskiej w trudnych chwilach przekazał na ręce jego ekscelencji „Złoty Medal zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych” dla CARITAS WOJSKOWA.

W imieniu Wojsk Inżynieryjnych, Dowódca 1 Pułku Saperów płk Grzegorz OSKROBA z delegacją pułku w podziękowaniu za celebrę mszy świętej, przekazane życzenia i udzielone błogosławieństwo wręczył Jego Ekscelencji Biskupowi Polowemu WP Ks. Biskupowi gen. bryg. dr Józefowi GUZDKOWI statuetkę i wiązankę kwiatów.

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej delegacja Wojsk Inżynieryjnych złożyła wiązankę kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej w Katedrze Polowej WP.

Tradycyjnie jak co roku o godz. 12.00 Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK z dowódcą 1 Pułku Saperów płk Grzegorzem OSKROBĄ i dowódcą 5 Pułku Inżynieryjnego płk Mariuszem OCHALSKIM przy Pomniku Chwała Saperom złożył wiązankę kwiatów od Dowódcy Generalnego RSZ Pana generała Jarosława MIKI i zapalili znicz.

Wiązanki kwiatów złożyli:
- Stowarzyszenie Saperów Polskich - I Wiceprezes ZG SSP Kol. Grzegorz MISIAK w asyście Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Kol. Mariana KASPERSKIEGO, Sekretarza ZG SSP ppłk Gabriela WASILEWSKIEGO, ppor. Piotr KADAS i zapalili znicze przy Pomniku Chwała Saperom i Tablicy upamiętniającej poległych Saperów,

- Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych,

- Wojska Inżynieryjne 1. Warszawskiej Brygady Pancernej,

- ppor. Piotr KADAS z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia zapalił znicz od Dowódcy Brygady.

Delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich złożyła również wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy 1.AWP „idących” na pomoc Powstańcom Warszawy w 1944 r.

Uroczystość upamiętniliśmy wspólnym zdjęciem przy Pomniku Chwała Saperom przestrzegając ograniczenia sanitarne ze względu na pandemię COVID-19.

Grzegorz Misiak

fotografie Mirosław C. Wójtowicz

Centralne Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych 2021
w obiektywie Krzysztofa Wydry​