Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich w dniu 19 lutego 2022 r.

W dniu 19 lutego br. w Biurze Stowarzyszenia Saperów Polskich odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SSP. W Biurze obecnych było 6 Członków ZG: Prezes SSP płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI, I wiceprezes ZG SSP płk rez. Grzegorz MISIAK, Sekretarz ZG SSP ppłk Gabriel WASILEWSKI, członkowie ZG: płk rez. Tomasz BOGUCKI, ppłk rez. Grzegorz DROGOWSKI, płk rez. dr Wiesław ZĄBEK. Trzech Członków ZG wyraziło opinię i głosowało w przyjęciu uchwał z wykorzystaniem internetu: Wiceprezes ZG SSP płk rez. dr hab. Adam BARTNICKI, Skarbnik ZG SSP płk rez. dr hab. Waldemar KAWKA, członek ZG SSP płk rez. Stanisław BIAŁEK. Zaproszony gość płk rez. Jan BOCHENEK.

Głównymi tematami rozpatrywanymi podczas posiedzenia były:

 1. Informacja Prezydium ZG z realizacji zadań ujętych w Programie działania ZG SSP w 2021 r. oraz stan Stowarzyszenia na koniec 2021 r. Informację przedstawił Sekretarz ZG – ppłk Gabriel Wasilewski. Na uwagę zasługuje fakt, że w 95 % zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w Programie. Nie zrealizowano VIII Kongresu ze względu na pandemię. W 50 % Kół nie wybrano delegatów na VIII Kongres. Osiem Kół SSP nie przesłało sprawozdań z działalności za 2021 r., więc trudno określić stan liczbowy Członków SSP. Jedną z głównych przyczyn jest pandemia oraz sytuacja na wschodniej granicy. Pomimo kierowanych pism do Zarządów Kół, telefonów do Prezesów, nie wszystkie Zarządy Kół wywiązują się ze swoich obowiązków statutowych.

 2. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Skarbnika ZG SSP sprawozdanie finansowe ZG SSP za 2021 r. przedstawił Wiceprezes płk rez. Grzegorz Misiak.
  Wyniki rozliczenia:
  • nie osiągnięto planowanego wpływu ze składek członkowskich (minus 758 zł) - osiem Kół funkcjonujących nie wpłaciło żadnych środków finansowych za 2020 i 2021 r. (Koło Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 10, Nr 16, Nr 17, Nr 25, nr 28 bez uwzględnienia Kół, które złożyły wniosek o rozwiązaniu lub zaprzestały działaności),
  • zwiększono wpływy z dodatkowych wpłat na kw. Saper (+564 zł), oraz z wydawnictw „Sylwetki SP III tom” (105 zł), wydawnictwa „Nasi dowódcy” (325 zł),
  • przekroczono planowane wydatki na: przeprowadzenie „Święta SSP” (3000 zł), wydawnictwo kw. SAPER (284 zł) oraz opłaty z utrzymaniem pomieszczeń Biura SSP, Internet, opłaty pocztowe (200,00 zł).
  • Wnioski:
   • Pomimo oszczędnego działania (wiele spraw i wydatków załatwianych jest w formie wolontariatu przez Członków Prezydium i Członków ZG) i zabieganie o dodatkowe wpływy nie zamknięto bilansu wpływów i wydatków.
   • Duży wkład w wydawaniu kw. SAPER i działalność Stowarzyszenia mają Członkowie Wspierający. Bez ich udziału trudno funkcjonowałoby Stowarzyszenie.
   • Członkowie ZG obecni na posiedzeniu zaproponowali zwiększenie rocznej składki członkowskiej do kwoty 100 zł (inne organizacje już podniosły swoje składki członkowskie od 50% do 100%). Zwiększone wydatki miedzy innymi wydanie kw. SAPER (wzrost o ok. 30% cen papieru, farb drukarskich i usług), wzrost cen prądu, wywozu śmieci, CO, cen paliwa, opłat pocztowych, skarbowych, powodują zwiększone koszty funkcjonowania. Składka Członkowska ustalona została w 2005 r. i od tej pory nie była zmieniona.
   • Brak możliwości dofinansowania kw. SAPER przez MON.

 3. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Skarbnika ZG SSP Preliminarz finansowy na 2022 r. przedstawił Wiceprezes płk rez. Grzegorz Misiak. Stan konta na 01.01.2022 r. – 12.027 zł
  Główne przewidywane wpływy:
  • Składki członkowskie (z kół, członków wspierających, dowolnych dodatkowych wpłat) – ok. 18.000 zł.

  • Główne wydatki planowane w 2022 r. – 27.550 zł.
  • wydanie kw. SAPER – ok. 14000 zł,
  • organizacja VIII Kongresu – 2500 zł,
  • organizacja Święta SSP – 2500 zł,
  • posiedzenia ZG SSP – 500 zł,
  • udział w uroczystościach historycznych (zakup wiązanek kwiatów, zniczy) ok. 2050 zł,
  • opłata utrzymania Biura, domena internetu, opłaty pocztowe, utrzymanie konta bankowego, opłata RCZSiUT inne opłaty – 6000 zł.

  • Wnioski:
   • Zwiększyć wpływy ze składek Członkowskich - dyscyplina w Kołach ze zbieraniem składek.
   • Na dzień rozpatrywania wydatków ZG SSP na 2022 r. trudno określić ceny każdego numeru kw. SAPER, inflacji i związanych z tym podwyżek, sytuację na wschodzie Europy i jej wpływ na funkcjonowanie państwa i Stowarzyszenia.
 4. Problemy z wydawaniem kw. SAPER omówił Redaktor Naczelny Kol. płk rez. dr Wiesław ZABEK.

 5. Wnioski:
  • Brak artykułów z Kół o działalności, stąd tematy zastępcze – więcej artykułów historycznych i z jednostek WInż.
  • Przesyłane artykuły w wielu wypadkach nie nadają się do zamieszczenia w kwartalniku – niski poziom opracowania materiału, niewłaściwa tematyka artykułu.
  • Brak wyznaczonych korespondentów w Kołach co negatywnie wpływa na ilość i jakoś artykułów.
  • Pandemia zrujnowała kontakty koleżeńskie w Kołach SSP, brak pomieszczeń do organizacji zebrań (zakaz MON z powodu pandemii).
 6. Pan płk rez. Jan BOCHENEK przedstawił problemy z administracją strony internetowej SSP. Zwrócił uwagę na małą ilość artykułów z Kół SSP oraz z życia jednostek WInż, które realizują nie tylko szkolenie ale i zadania na rzecz społeczeństwa, Sił Zbrojnych i wiele innych zadań, które mogą być interesujące dla członków i sympatyków Stowarzyszenia i wojsk inżynieryjnych. Uruchomiony został newsletter strony internetowej jednak wymagane jest udostępnienie swojego prywatnego adresu email. Dążymy aby jak najwięcej osób odwiedzało i śledziło stronę internetową oraz wyrażało swoją opinię i zamieszczało ciekawe informacje i materiały.

 7. Organizacja VIII Kongresu SSP – omówił Wiceprezes i Sekretarz ZG SSP.
 8. Zadania:
  • Uzyskanie zgody na skorzystanie z sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego od nowego Biskupa Polowego WP.
  • Zamkniecie do 10 maja wyboru delegatów w Kołach, gdzie tego nie zrealizowano i przesłanie do ZG SSP.
  • Działalność Komisji Wyborczej i opracowanie propozycji kandydatów do władz naczelnych SSP.
  • Opracowanie sprawozdania z 6 letniej działalności ZG, w tym Skarbnika ZG SSP, GSK, GKR.
  • Sprawozdanie z działalności Kolegium Programowego i Zespołu Redakcyjnego kw. SAPER.
  • Przyjęcie projektu Regulaminu obrad VIII Kongresu i porządku obrad.
  • Opracowanie projektu zmian w Statucie SSP.
  • Opracowanie projektów dokumentów do przyjęcia przez VIII Kongres SSP.
  • Sprawy organizacyjne obsługi Kongresu.
 9. Udział Członków Stowarzyszenia Saperów Polskich w uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie – 20.04, nadanie i wręczenie OH „Za rozminowania kraju”, 77 rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej – Gozdowice, Siekierki – 23.04, organizacja Święta SSP we Wrocławiu 23.06 – omówił Prezes SSP płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI. Dyskusja, propozycje zgłaszane podczas dyskusji. Możliwa mała frekwencja na święcie przedstawicieli z centralnej i wschodniej Polski, sytuacja na wschodzie Europy.

 10. Informację o realizacji zadań przez Zespół Doradczy ds. Kwatery Saperów Polskich – przekazał Wiceprezes ZG SSP płk rez. Grzegorz MISIAK. Zespół realizował zadania porządkowe i dbałość o ogólny wygląd Kwatery we współpracy z Zarządem Cmentarza Północnego. Wykorzystanych jest 37 miejsc grzebalnych. W 2021 r. nie chowano zmarłych w Kwaterze. W 2022 r. planuje się uruchomić małe miejsca do pochówku skremowanych zwłok oraz dbałość o porządek w Kwaterze.

 11. Ustanowienie medalu organizacyjnego „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich”. Problem omówił Prezes SSP płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI. Ustanowienie medalu zgodnie z ustawą z dn. 21.12.1978 z późniejszymi zmianami z 2015 r. (Dz.U.2016 poz.38) o odznakach i mundurach (art. 4 ust. 5). Wiceprezes ZG SSP płk rez. Grzegorz MISIAK omówił projekt uchwały ZG o ustanowieniu i nadawaniu Medalu oraz projekt regulaminu. Podczas dyskusji stwierdzono, że medal winien być ustanowiony podczas VIII Kongresu, choć ustawa przewiduje ustanowienie medalu organizacyjnego przez naczelne organy organizacji czyli dla Stowarzyszenia jest to Kongres. Wymaga to jednak uzupełnienia § 16 ust. 2 Statutu SSP o dodatkowy pkt medalem organizacyjnym – „Zasłużony dla SSP”. Do opracowania pozostaje legitymacja medalu. Dokumenty do ustanowienia medalu zostaną przygotowane w formie uchwały VIII Kongresu.

 12. Przyjęcie uchwał ZG SSP – przedstawił Sekretarz ZG SSP ppłk Gabriel WASILEWSKI:
  • Uchwała nr 39/2022 - Zmiany w składzie Kolegium Programowym kwartalnika SAPER,
  • Uchwała nr 40/2022 – przyjęcie rozliczenia finansowego za 2021 r.,
  • Uchwała nr 41/2022 – przyjęcie preliminarza finansowego SSP na 2022 r.,
  • Uchwały nr 42-45/2022 o rozwiązaniu Kół SSP.

Na tym posiedzenie Zarządu Głównego SSP zostało zakończone.

Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego SSP planowane jest w I dekadzie maja w celu przyjęcia projektów dokumentów do przeprowadzenia VIII Kongresu.

Posiedzenie Prezydium ZG SSP planowane jest w dn. 9 marca i poświęcone zostanie organizacji VIII Kongresu.

Opracował:
Grzegorz Misiak
I Wiceprezes ZG SSP