Informacja z posiedzenia ZG SSP w dn. 24.02.2024 r.

Informację o stanie SSP na dzień 31.12.2023 r. przedstawił Sekretarz ZG Stowarzyszenia. Kol. Tadeusz Sikorski. Na podstawie przesłanych sprawozdań przez Koła lub uzyskane informacje od członków Zarządu Kół należy stwierdzić, że Stowarzyszenie liczy 549 członków zrzeszonych w 22 Kołach.  W 2023 r. rozwiązano Koło nr 6 z Dziwnowa na wniosek Zarządu Koła. Do Stowarzyszenia należy: 434 żołnierzy rezerwy, 101 żołnierzy służby czynnej i 10 cywili sympatyków Stowarzyszenia. Ze względu na niski stan liczebny Członków w trzech Kołach i brakiem możliwości ich zwiększenia należy liczyć z ich rozwiązaniem w najbliższych latach. Należy stwierdzić, że 5 Kół nie przekazało sprawozdań a 8 Kół nie opłaciło składek za 2023 r. (Koło nr 4, Koło nr 7, Koło nr 10, Koło nr 11, Koło nr 13, Koło nr16, Koło nr 18 Koło nr 21).

W dyskusji Prezes nakreślił problem komunikacji ZG Stowarzyszenia z Kołami, gdyż zostały uśpione i nie działają systematycznie. Należy bardziej rozpropagować działalność Stowarzyszenia w jednostkach w dowództwach ZT, również w tych w których nie funkcjonują Koła. Dobrym zwyczajem byłyby plakaty umieszczone w sztabie JW. o działalności i  funkcjonowania Stowarzyszenia na terenie kraju oraz informacja o funkcjonowania Koła w jednostce. Należy ocenić, że  żołnierze służby czynnej zwłaszcza młodzi, żyją swoim życiem, brakuje integracji środowiska, wiedzy o historii i tradycji Wojsk Inżynieryjnych a niejednokrotnie swojej jednostki. Służba w jednostce WInż to praca i zarabianie pieniędzy na swoje utrzymanie. Rzadko spotyka się oficerów, podoficerów angażujących się samorzutnie   w działalność społeczną. Kol. Korczak zasugerował, aby w propagowanie funkcjonowania i działalności Stowarzyszenia włączył się Szef ZIW poprzez zachęcanie, wspieranie dowódców w tym zakresie.

Na temat wydawnictwa kwartalnika  „Saper” informację przedstawił Redaktor Naczelny kol. L. W. Ząbek. Przedstawił propozycje wydania w br. trzech edycji kw. „Saper”,
czyli pojedyncze numery 1 w maju,  numer 4 w styczniu 2025 r.,  numer podwójny 2 i 3 we wrześniu po 500 egz. z zachowaniem dotychczasowej numeracji. Żalił się, że  Koła nie przesyłają materiałów i dlatego nie ma możliwości umieszczania w wydawnictwie  rzetelnej, aktualnej informacji z terenu. Zarząd Główny w dyskusji zaproponował weryfikację rozdzielnika poprzez dopisanie nowych odbiorców tj. do Szefów WInż dywizji, brygad utrzymując wydawanie na poziomie 500 szt.

I Wiceprezes ZG Kol. Grzegorz Misiak zauważył, że skoro brakuje sprawozdań z Kół nastąpiło ograniczenie liczby Kół zaproponował aby ograniczyć jeszcze np. do 450 egzemplarzy kw. SAPER oraz obniżyć jakoś papieru w kw. SAPER w celu obniżenia kosztów. Wniosek w dyskusji i głosowaniu został odrzucony.

Wiceprezes Kol. Gabriel Wasilewski przedstawił koszty wydania kw. „Saper”. Roczny koszt wydania 600 egz. to ok. 16 800 zł., a 500 egz. ok. 15 130 zł. Natomiast koszt wydania dwóch podwójnych numerów to ok. 12 047 zł przy 600 egz. i 11 550 zł przy 500 egz. Natomiast jaki będzie koszt w 2024 r. trudno określić, ale należy sądzić, że będzie większy o ok. 10-15% w stosunku do 2023 r.

Innym problemem jest koszt kolportażu kw. Saper, który odbywa się na dwa sposoby:
z ręki do ręki tam gdzie można w ten sposób zrealizować (kontakty wojskowe) oraz wysyłka pocztą co generuje  spore koszty. Pomimo zamieszczania kw. Saper w domenie internetowej Stowarzyszenia, to jednak drukowany kw. Saper jest ważnym nośnikiem informacji i kontaktów władz statutowych Stowarzyszenia z Członkami i dowódcami.

Kol. Michał Korczak zasugerował szukanie kontaktów z resortem ON o wsparciu finansowym,  Samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi do współfinansowania wydawnictwa.

      Sprawozdanie finansowe za 2023 r. przedstawił kol. Grzegorz Misiak ze względu na nieobecność Skarbnika ZG kol. Waldemar Kawka, stwierdzając, że kilka Kół nie przekazało w 2023 r. żadnych środków finansowych lub w znikomych kwotach biorąc pod uwagę liczbę członków Koła. Również nie osiągnięto zaplanowanego wsparcia ze strony Członków Wspierających. Podziękował za wsparcie przez trzy firmy prywatne. Ponadto wskazał przedsięwzięcia z 2023 r., gdzie Zarząd Główny w nieznacznych kwotach przekroczył zaplanowane środki finansowe. Powodem tego może być inflacja i droższe usługi i materiały jak również opłaty pocztowe.

Następnie przedstawił  preliminarz finansowy na 2024 r. planując wpływy i wydatki. Będzie to bardzo trudny rok pod względem finansowym. Zwrócił się do Członków Zarządu o rygorystyczne przestrzeganie planu finansowego i maksymalną oszczędność. Poinformował, że ZG w porozumieniu z Bankiem PKO BP zmienił koszty prowadzenia konta (zaistniała taka możliwość) zaoszczędzając w ten sposób rocznie ok. 500 zł.

W związku z choroba Przewodniczącego GKR SSP protokół z przeprowadzonej kontroli zrealizowanej przez Zastępcę Przewodniczącego GKR kol. Marka Stobnickiego przedstawił kol. Grzegorz Misiak. Ocena z kontroli pozytywna z zaleceniami do których ustosunkuje się Prezydium ZG SSP.

Kol. G. Misiak przedstawił zmiany w Regulaminie nadawania OH Za rozminowanie kraju. Uwagi do zaproponowanych zmian przedstawił kol. Grzegorz Drogowski. Zaproponowane zmiany przez kol. Drogowskiego zostały przyjęte.

Kol. Bolesław Jaśkiewicz przedstawił informację roczna funkcjonowania Zespołu ds. Kwatery Grzebalnej Saperów.

Organizację  głównych przedsięwzięć ZG w najbliższym okresie przedstawił Prezes Stowarzyszenia kol. Tadeusz Dzikowski.

W dniu 02.03. upamiętnienie ustawienia słupa granicznego nad Odrą w Czelinie.

Centralne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych planowane są w dn. 16.04.2024 r. przy pomniku Chwała Saperom oraz w dn. 20.04  w Gozdowicach i Siekierkach nad Odrą. Wyjazd na uroczystość do Gozdowic w dn. 19.04 powrót 20.04.

W dniu 25.06.2024 r. obchody Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich w Sali Konferencyjnej Muzeum Katedry Polowej WP.

W dyskusji kol. Stanisław Białek zaproponował wspomnienie w dniu 20.11.2024 r. patrona Stowarzyszenia Saperów Polskich św. O. Rafała Kalinowskiego.

Prezes SSP kol. Tadeusz Dzikowski odczytał uchwały ZG SSP i poddał je pod głosowanie.

  • Uchwała Nr 18/2024 w sprawie przyjęcia rozliczenia finansowego za 2023 r.
  • Uchwała Nr 19/2024 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2024 r.
  • Uchwała Nr 20/2024 w sprawie zmiany regulaminu nadawania OH „Za rozminowanie kraju”.

Uchwały przyjęto jednogłośnie 11 głosami.

Opracował: Grzegorz Misiak

Fotografię wykonał kol. Gabriel Wasilewski.