Informacja z posiedzenia ZG SSP w dn. 16.12.2023 r.

Podczas posiedzenia rozpatrzono następujące problemy:

 1. Omówiono projekt Programu działania Zarządu Głównego SSP na 2024 r.
 2. Funkcjonowanie Kół i ZG SSP w 2023 r. Nowe wyzwania i problemy w funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
 3. Aktualna sytuacja finansowa Stowarzyszenia, konieczne działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową.
 4. Możliwości finansowania przedsięwzięć planowanych w 2024 r.
 5. Wydawnictwo SAPER – opinie i problemy z jego wydaniem w 2023 r. oraz możliwości wydawania kolejnych numerów w 2024 r.
 6. Wolne wnioski i dyskusja nad przedstawionymi problemami i proponowane kierunki działań Zarządu Głównego SSP.
 7. Przyjęcie uchwał ZG SSP.

Główne przedsięwzięcia proponowane w 2024 r. omówił I Wiceprezes kol. Grzegorz Misiak. Zwrócił uwagę na realizację przedsięwzięć związanych z:

 1. Upamiętnieniem historycznych wydarzeń związanych z Siłami Zbrojnymi Polski z udziałem i działalnością Wojsk Inżynieryjnych.
 2. Centralnymi obchodami święta Wojsk Inżynieryjnych z wręczeniem OH „Za rozminowanie kraju”.
 3. Świętem Stowarzyszenia Saperów Polskich z wręczeniem OH „Zasłużony dla Stowarzyszenia Saperów Polskich”.
 4. Wydawanie kolejnych numerów wydawnictwa SAPER.
 5. Opracowanie i przesłanie sprawozdań, informacji i wniosków do planów współpracy SSP z JW. oraz dofinansowania z budżetu MON.
 6. Zapalenie zniczy na grobach saperów przed 1 listopada.
 7. Utrzymywanie współpracy z jednostkami Wojsk Inżynieryjnych, muzeum Wojsk Inżynieryjnych, innymi stowarzyszeniami, szkołami patronackimi i organizacjami młodzieżowymi.
 8. Propagowanie i upowszechnianie działalności Stowarzyszenia oraz historii i dorobku Wojsk Inżynieryjnych.
 9. Zwiększenie aktywności i doskonalenie działalności Zarządów i Członków Kół Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Po przedstawieniu proponowanego Programu działania ZG SSP i dyskusji, uwzględniono w Programie dwa przedsięwzięcia: zgłoszone przez Kol. Bogusława Bębenka o Planowanej debacie w dn. 14.01.2024 r. nt. „Bezpieczeństwa społeczności lokalnej” oraz kol. Tadeusza Dzikowskiego o nawiązaniu współpracy z 72. LO im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

Kolejnym omawianym problemem były sprawy organizacyjne.

Funkcjonowanie Zarządu Głównego i Kół SSP w 2023 r. Aktualnie działają 24 Koła w których zrzeszonych jest 549 Członków. Kilka Kół jest w „hibernacji” z bardzo niską aktywnością lub zaprzestaną działalnością co generalnie wpływa ujemnie na funkcjonowanie Stowarzyszenia (brak kontaktu, ograniczona możliwość rozprowadzenia kw. SAPER, brak zbierania składek Członkowskich i udziału w przedsięwzięciach Stowarzyszenia). Podczas dyskusji wskazano główne przyczyny:

 • brak lidera w Zarządzie w Kole inicjującego działalność Zarządu i członków Koła,
 • ograniczona lub brak współpracy z dowództwem jednostki Wojsk Inżynieryjnych w zakresie udostępnienia pomieszczenia na potrzeby Koła, uczestniczenie i propagowanie działalności Koła i włączanie się w działalność jednostki,
 • nie przekazanie funkcji prezesa Koła Wiceprezesowi lub dokonanie wyboru nowego prezesa przez żołnierza zawodowego przeniesionego służbowo do innego garnizonu, co ogranicza kontakt z Zarządem Koła, wywiązywanie się z obowiązków co prowadzi do zamierania działalności Koła (przykładem może być rozwiązane Koło Nr 5, Koło Nr 6, Koło Nr 10, Koło nr 15).

Następnym tematem omawianym była aktualna sytuacja finansowa Stowarzyszenia Saperów Polskich. Ze względu na nieobecność Skarbnika ZG SSP Kol. Waldemara Kawki problem przedstawił Wiceprezes Kol. ppłk Gabriel Wasilewski. Ocenił stan konta SSP na  negatywny ze względu na nieosiągnięcie zaplanowanych w Preliminarzu finansowym na
2023 r. wpływów z tytułu składek członkowskich (osiągnięto ok. 60% wpływów). Prezydium ZG SSP podjęło decyzję o kolejnych oszczędnościach finansowych do końca 2023 r.
i w I kwartale 2024 r. Wystosowano pismo do Kół o zaległościach w opłacaniu składek członkowskich. Należy podkreślić, że cztery koła wpłaciły składki za 2022 r. w I kwartale
2023 r. Niestety są Koła które nie wpłacają składek przynajmniej od dwóch lat i Zarząd Główny podejmie stosowne decyzji na swoim posiedzeniu w lutym 2024 r. Jeżeli Stowarzyszenie nie otrzyma dotacji lub wpłaty składek członkowskich trudno będzie sfinansować wydawnictwo SAPER w 2024 r.

Kolejnym punktem omawianym podczas posiedzenia to wydawnictwo SAPER, opinie i problemy z jego wydawaniem. Temat omówił Prezes SSP Kol. Tadeusz Dzikowski w związku z nieobecnością Redaktora Naczelnego Kol. Wiesława Ząbka. Problemem jest przedłużające wydawanie kolejnego numeru wydawnictwa SAPER z wielu powodów: stan zdrowia  redaktora Naczelnego, brak materiałów z Kół i JW. do zamieszczenia w wydawnictwie, stąd w kolejnych numerach występują wstawki historyczne. Kolejny problem to środki finansowe do opłacenia wydawnictwa. Nie podjęto decyzji co do ilości wydawanych numerów (dwóch Członków ZG SSP zaproponowało do wydawania 4 numerów co kwartał, inni zaproponowali do wydawania tylko dwóch podwójnych numerów co pół roku). Decyzja zostanie podjęta w lutym na kolejnym posiedzeniu ZG.

Podczas wolnych wniosków i dyskusji poruszano problemy:

 • dofinansowania wydawnictwa SAPER z budżetu MON, jeżeli będzie taka możliwość;
 • działania w celu pozyskiwania dodatkowych Członków Wspierających;
 • nawiązywanie kontaktów osobistych z dowódcami nowych i funkcjonujących jednostek wojskowych (Nisko, Dęblin, Orzysz, Chełmno, Nowy Dwór Maz., CSWIiCh) i zachęcanie do powołania nowych Kół SSP.
 • pobudzić do działania Koła Nr 7 przy WAT i Koło Nr 13 przy AszWoj.

Ostatnim punktem obrad ZG SSP było przyjęcie uchwał.

Prezes SSP Kol. Tadeusz DZIKOWSKI odczytał uchwały ZG SSP i poddał je pod głosowanie.

 • Uchwała Nr 16 w sprawie przyjęcia „Programu działania Zarządu Głównego SSP na 2024 r.”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 10 głosami.
 • Uchwała Nr 17 w sprawie rozwiązania Koła Nr 6 SSP funkcjonującego przy
  8 batalionie saperów 8.FOW w Dziwnowie, na wniosek Zarządu Koła.

Na tym Plan posiedzenia ZG SSP został zrealizowany i posiedzenie Zarządu Głównego SSP zostało zakończone. Prezes SSP Kol. Tadeusz Dzikowski podziękował za udział
w obradach i merytoryczną dyskusję oraz zaprosił na obiad wigilijny z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z do restauracji Anna, którą prowadzi oficer rezerwy Wojsk Inżynieryjnych Kol. Jerzy Kowalczyk.

Opracował: Grzegorz Misiak