Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich – 23.06.2021r

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, ze względu na zniesienie znacznych obostrzeń pandemicznych w II kwartale 2021 r., udało się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Saperów Polskich zorganizować Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich. Ze względu na utrzymanie przez MON zakazu organizacji sympozjów, odpraw i konferencji w obiektach jednostek wojskowych, Prezydium ZG SSP zmieniło miejsce zorganizowania święta z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Dzięki życzliwości Jego Ekscelencji Księdza Biskupa gen. bryg. dr Józefa GUZDKA zamierzenie przeprowadzono w Katedrze Polowej WP.

Przeprowadzone Święto Stowarzyszenia Saperów Polskich miało szczególną wymowę, gdyż odbyło się w 65 rocznicę powołania Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie oraz 5 rocznicę ustanowienia święta Stowarzyszenia Saperów Polskich w kraju.

O godz. 11.00 odprawiona została Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji zmarłych założycieli Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie oraz za zmarłych na Covid-19 Członków i Sympatyków Stowarzyszenia.

Mszę Świętą celebrował Ks. Prałat płk Bogdan RADZISZEWSKI – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP w obecności asysty żołnierzy z DGW oraz obecności trzech sztandarów: Stowarzyszenia Saperów Polskich, Włocławskiego Koła Nr 19 Stowarzyszenia oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych z Dęblina. Na mszy świętej obecni byli: Prezes SSP - płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej - Pan gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK, były Szef ZIW i Prezes Stowarzyszenia - Pan gen. bryg. rez. dr Bogusław BĘBENEK, Członkowie Honorowi, Członkowie Władz Stowarzyszenia, Prezesi i delegacje Kół Nr 1, Nr 7 i Nr 13 z Warszawy, Koła nr 3 z Gdyni, Koła Nr 4 z Rozewia, Koła Nr 10 z Dęblina, Koła Nr 11 z Inowrocławia, Koła Nr 17 z Białegostoku, Koła Nr 18 ze Szczecina, Koła Nr 19 z Włocławka, Koła Nr 23 ze Stargardu, Koła Nr 24 z Pułtuska, Koła Nr 29 z Wrocławia, Koła Nr 30 z Ełku, Członkowie Wspierający z: Grupy LUBAWA - Dyrektor Paweł HANDKIEWICZ, Grupy GFIFFIN - Prokurent Janusz WAWRZYNOW, WZInż - Kierownik Działu Marketingu Pani Paulina KALBARCZYK, MEGMAR Logistics&Consunlting – płk rez. Marek STOBNICKI oraz zaproszeni goście z jednostek Wojsk Inżynieryjnych: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 2.psap, 2.pinż, 5.pinż, 2.bsap/12BZ, 43.bsap/3FO, Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ – płk rez. Zdzisław PRZESZŁOWSKI, Zastępca Kierownika IBDiM – prof. Barbara RYMSZA, uczelni wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej.

Po rozpoczęciu mszy świętej ks. prał. płk Bogusław RADZISZEWSKI odczytał list od nieobecnego ks. bp. gen. bryg. dr Józefa GUZDKA skierowanego do władz i Członków Stowarzyszenia oraz obecnych na mszy świętej, dziękując za podejmowane działania utrwalające tradycje i historię oręża polskiego, działań wojsk inżynieryjnych w walce o wolność i suwerenność ojczyzny gdziekolwiek były prowadzone. Na zakończenie listu udzielił błogosławieństwa i życzył dobrego zdrowia, dalszej owocnej działalności w budowaniu zgody i odpowiedzialności dla dobra Sił Zbrojnych i Ojczyzny.

ks. prał. płk Bogusław RADZISZEWSKI w homilii nawiązał do przeczytanych słów ewangelii świętej oraz skierował ciepłe słowa do Członków Stowarzyszenia Saperów Polskich będących żołnierzami służby czynnej jak i rezerwistów stwierdzając, jak ważnym elementem jest przekazywanie wiedzy, doświadczenia i tradycji kolejnym pokoleniom. W kilku słowach omówił swoją karierę księdza kapelana i służby w wielu jednostkach wojskowych. Miał możliwość zapoznać się ze specyfiką służby w różnych rodzajach wojsk w tym i wojsk inżynieryjnych w Inowrocławiu.

Na zakończenie mszy świętej delegacja Stowarzyszenia Saperów Polskich w składzie Prezes Stowarzyszenia – płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI, I Wiceprezes ZG SSP – płk rez. Grzegorz MISIAK i Sekretarz ZG SSP – ppłk Gabriel WASILEWSKI złożyli podziękowanie ks. Prał. Bogusławowi RADZISZEWSKIEMU za odprawienie mszy świętej i ciepłe słowa skierowane do uczestników mszy, przekazali również serdeczne podziękowania dla Jego Ekscelencji Ks. Bp. gen. bryg. dr Józefa GUZDKA za pamięć i słowa skierowane do Członków Stowarzyszenia i uczestników mszy świętej.

Prezes Stowarzyszenia SP przekazał również serdeczne życzenia Ks. Prał. Bogusławowi RADZISZEWSKIEMU w związku z jubileuszem 30-lecia posługi kapłańskiej.

Po złożeniu wiązanek kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej w Katedrze Polowej WP przez delegację Stowarzyszenia Saperów Polskich i Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych, uczestnicy mszy świętej przeszli do Sali Konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego WP, w której odbyła się konferencja pt. „Saperskie tradycje – wyzwania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.

Po rozpoczęciu konferencji, powitaniu jego uczestników Prezes SSP – płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI złożył gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć w służbie i pomyślności w życiu osobistym od Stowarzyszenia Saperów Polskich Pierwszemu Saperowi Rzeczypospolitej Panu gen. bryg. Markowi WAWRZYNIAKOWI z okazji awansu na stopień generała brygady.

Następnie kierowanie przebiegiem konferencji powierzył Panu płk rez. dr hab. Waldemarowi KAWCE.

Pierwszym prelegentem konferencji był Prezes SSP – płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI W swoim wystąpieniu omówił temat „Stowarzyszenie Polskich Saperów na Obczyźnie – geneza i przesłanie”. W swoim wystąpieniu omówił początki formowania Kół Saperów spowodowane rozformowaniem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i wyjazdem wielu żołnierzy – saperów za pracą do Ameryki Północnej i Południowej, Australii a także do miast i wsi Wielkiej Brytanii. Następnie omówił sposób konsolidacji Kół Saperów, wydawanie Biuletynu SAPER. Datą powołania Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie był 23 czerwca 1956 r. podczas zjazdu delegatów Kół Stowarzyszenia i decyzja o jego powołaniu z siedzibą w Londynie. Działalność Stowarzyszenia na Obczyźnie utrudniona była z wielu powodów między innymi rozmieszczeniem kół na kilku kontynentach, spraw finansowych a w późniejszych czasach zmniejszającą się liczbą Członków a następnie i Kół. Po powołaniu Stowarzyszenia Saperów Polskich w kraju w 2000 r. ostatni działający Członkowie Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie w 2001 r. w liście do Pana gen. bryg. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO poinformowali o zakończeniu swojej działalności na Obczyźnie ze względu na nieliczne grono żyjących Członków i możliwości finansowe i przekazali swoją spuściznę i działalność do kraju.

Drugi temat konferencji „Kultywowanie tradycji i historii Stowarzyszenia Polskich Saperów na obczyźnie. Jubileusz 65-lecia powstania Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie” omówił płk rez. dr Wiesław ZĄBEK. W swoim wystąpieniu podkreślił utrwalanie tradycji i historii Stowarzyszenia na Obczyźnie w wydawnictwie SAPER, podczas konferencji w 15 rocznicę powołania Stowarzyszenia Saperów Polskich w kraju. Nasze Stowarzyszenie kultywuje tradycje i historię Polskich Sił Zbrojnych za Zachodzie jak i 1 i 2 Armii WP. Tradycje i historia Wojsk Inżynieryjnych i ich dokonań w czasie wojny i pokoju jest ważna dla utrzymania więzi międzypokoleniowej. Ważnym elementem wymiany informacji historycznych i teraźniejszych w Stowarzyszeniu i dla żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych jest wydawanie kw. SAPER w Polsce tak jak było wydawanie Biuletynu SAPER na obczyźnie. Przekaźnikiem wiedzy o dokonaniach saperów w przeszłości i teraźniejszości są materiały z sympozjum i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie, pomniki, tablice pamiątkowe upamiętniające historyczne dokonania saperów, przy których odbywają się uroczystości patriotyczno-wojskowe z udziałem młodzieży i społeczeństwa. Dbałość o te miejsca świadczy o szacunku dla tradycji, dla żołnierzy i organizacji, którzy poświęcili swoje życie i przelewali krew w walce o wolność ojczyzny.

W kolejnych wystąpieniach przedstawiciel Zarządu Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ mjr dr Damian Zalewski przedstawił informację nt. „Wojska Inżynieryjne – zadania i szkolenie podczas pandemii Covid-19”. W swoim wystąpieniu podkreślił, że część zadań szkoleniowych ograniczono, przeplanowano na inne terminy lub odbyły się w ograniczonym zakresie. Wojska Inżynieryjne uczestniczyły w najważniejszych ćwiczeniach Sił Zbrojnych i międzynarodowych np. „ANAKONDA-20, DRAGON-21. W okresie pandemii zrealizowano wiele zadań zmierzających do ograniczenia pandemii lub pomocy w jej likwidacji wydzielając żołnierzy, zespoły do różnych zadań. Wojska Inżynieryjne oprócz zadań ograniczenia pandemii zrealizowały wiele zadań na rzecz społeczeństwa i Sił Zbrojnych udzielając pomocy w sytuacjach kryzysowych np. Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe (WZZ) Podkarpacie usuwanie skutków powodzi, WZZ Warszawa OŚ CZAJKA, wybudowano wiele dróg i mostów, oczyszczono z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych tereny poligonów, terenu pod inwestycje wojskowe i cywilne.

Następny prelegent I Wiceprezes ZG SSP - płk rez. Grzegorz MISIAK przekazał informację o działalności ZG SSP i Kół Stowarzyszenia w okresie pandemii, które zmuszone zostały do ograniczenia lub zaniechania działalności. Apelował do uczestników konferencji szczególnie do Zarządów Kół o ożywienie działalności i nadrobienie straconego czasu. Zwrócił uwagę, że zbliża się termin VIII Kongresu SSP, który jest najważniejszym wydarzeniem w Stowarzyszeniu, gdyż podsumuje 5-letnią działalność obecnych władz, zdecyduje o wyborze nowych władz oraz wytyczy kierunki działalności na kolejne lata.

Pan płk rez. dr hab. Waldemar KAWKA w swoim wystąpieniu przekazał informację dotyczącą publikacji „Wspomnienie z przepraw”. Zaapelował do uczestników konferencji o rozpropagowanie tej informacji w Kołach SSP, wśród sympatyków, byłych dowódców pododdziałów i jednostek pontonowych, desantowych i mostowych.

Pan płk rez. Jan BOCHENEK przedstawił informację o funkcjonowaniu strony internetowej Stowarzyszenia. Zwrócił uwagę na zamieszczanie informacji bieżących o funkcjonowaniu ZG SSP i jednostek oraz o powiadamianiu o nich przez newslettera. Wskazał na zamieszczone dokumenty normujące działalność Stowarzyszenia. Omówił umieszczanie kolejnych publikacji kwartalnika „Saper” oraz dział poświęcony historii SSP i wojsk inżynieryjnych. Zaprosił do zaglądania na stronę internetową.

W związku z brakiem możliwości wręczenia Odznaki Honorowej (OH) Za Rozminowanie Kraju w dn. 16 kwietnia 2020 r. i 2021 r. ze względu na ograniczenia pandemiczne, ZG SSP postanowił wręczyć Odznaki Honorowe podczas Święta SSP. I Wiceprezes płk rez. Grzegorz MISIAK odczytał uchwały Prezydium ZG SSP o nadaniu OH Za Rozminowanie Kraju w 2020 r. i 2021 r. Do wręczenia OH zaproszony został przez Prezesa SSP płk rez. Tadeusza DZIKOWSKIEGO Szef ZIW - Pan gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK i przewodniczący Kapituły OH Pan gen. bryg. rez. dr Bogusław BĘBENEK. Po wręczeniu OH i wspólnym zdjęciu tę część uroczystości zakończono.

Następnie Prezes SSP podsumował konferencję, przekazał podziękowanie wszystkim uczestnikom Konferencji, życzył bezpiecznego powrotu do miejsc dyslokacji. Po wyprowadzeniu Sztandaru SSP Prezes SSP zaprosił na skromny poczęstunek, a następnie na krótkie spotkanie ZG SSP z Prezesami i delegacjami Kół.

Podczas spotkania Prezes SSP przedstawił krótko działania ZG i Kół SSP do czasu VIII Kongresu planowanego 24 października 2021 r. w 2.psap w Kazuniu, choć zwrócił uwagę na możliwość przyśpieszenia terminu Kongresu ze względu na groźbę IV fali pandemii jesienią br. Zaprosił do udziału w uroczystości patriotyczno-wojskowej w m. Skurcza planowanej w dn. 07.08.2021 r.

Grzegorz Misiak

fotografie: Krzysztof Wydra

Pełny reportaż zdjęciowy ze Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich – 23.06.2021r