VII Kongres SSP w 2016 roku

VII Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich rozpoczął się uroczystym wprowadzeniem Sztandaru stowarzyszenia i wysłuchaniu saperskiego Hymnu.

Wprowadzeniem do dyskusji, a zarazem podstawą oceny było sprawozdanie z czteroletniej działalności Stowarzyszenia oraz jego władz - Zarządu Głównego i Prezydium, które przedstawił prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich kol. płk Tadeusz Dzikowski, podkreślając realizację celów statutowych, m.in.

„kultywowanie i upowszechnianie tradycji i historii Wojska Polskiego, w tym w szczególności wojsk inżynieryjnych tak we własnym środowisku jak i w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży oraz integrowanie wszystkich żołnierzy wojsk inżynieryjnych - zarówno będących w służbie czynnej jak i pozostających już poza nią - wokół szeroko rozumianej problematyki obronności kraju.”

Podsumowując czteroletnią pracę, kol. płk Tadeusz Dzikowski zwrócił szczególną uwagę na przejęcie tradycji po Stowarzyszeniu Polskich Saperów na Obczyźnie, które w 2001 r. zakończyło swoją działalność i przekazało kontynuowanie dalszej działalności przez Stowarzyszenie Saperów Polskich oraz ustanowienie odrębnego Święta Stowarzyszenia obchodzonego w dniu 23 czerwca, dzień upamiętniający powołanie do życia w 1956 r. w Londynie w/w Stowarzyszenia. Powyższe przedsięwzięcia wymagają dokonanie zmian w preambule Statutu i rozszerzenie go o zapis: Stowarzyszenie Saperów Polskich jest spadkobiercą tradycji saperskich od początków historii Polski. Kultywuje dokonania Korpusu Inżynierów Koronnych I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego oraz Legionów Polskich. Dba o pamięć czynów saperskich w służbie II Rzeczypospolitej, lat wojny i okresu powojennego.

Szczegółowe rozliczenie z działalności finansowej zaprezentował delegatom członek ZG - skarbnik ppłk Tomasz German, zwracając uwagę na fakt, ze jakkolwiek wynik finansowy Stowarzyszenia jest dodatni, jednakże wpływy z darowizn oraz składek, dotacji do Kwartalnika „SAPER”, płatności kół za legitymacje i znaczki organizacyjne są niższe od wydatków. Budzi to zrozumiałą troskę Zarządu Głównego o rozszerzenie źródeł finansowania. Szczególny niepokój- zdaniem skarbnika- wywołuje nieregularność zbierania statutowych składek członkowskich. Są koła które zalegają z tymi zobowiązaniami od kilku a nawet kilkunastu miesięcy. W tym kontekście apelował o dyscyplinę i respektowanie przyjętych ustaleń i norm zapisanych w statucie. Wnikliwe sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego płk prof. Kowalkowski, wskazało że realizacja przyjętego - przez naczelne władze Stowarzyszenia- programu oraz działalność finansowa są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ze statutem SSP. W świetle tych ustaleń przewodniczący komisji postawił wniosek o udzielenie ustępującym władzom Stowarzyszenia absolutorium. Natomiast sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił jego przewodniczący, płk w st. spocz. Jerzy Rutkowski, który stwierdził, że nie było spraw wymagających orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego.

Zabierając głos, redaktor naczelny kwartalnika SAPER podkreślił, że działalność redakcji była prezentowana na XV leciu kwartalnika SAPER oraz zamieszczona w numerze 57-58 pisma. Podziękował korespondentom pisma za zaangażowanie i złożył gratulacje uhonorowanym „Złotym Piórem”. Szeroko omówił zasady nowej polityki historycznej i rolę w niej „Żołnierzy Wyklętych” jako element walki politycznej. Dziś pojawia się nowa grupa „Żołnierzy Zapomnianych” dotycząca żołnierzy, w tym saperów deprecjonowanych z uwagi, iż walczyli w szeregach 1 i 2 Armii WP. Poparł wystąpienie kol. Tadeusza Dzikowskiego, w sprawie kontynuowania tradycji Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie i dokonania poprawek w Statucie SSP. Żywą dyskusja delegatów, wywołały wniesione poprawki do Statutu SSP, które przegłosowano większością głosów. W przeprowadzonych wyborach, wyłoniono nowe władze stowarzyszenia na kolejną 4 - letnią kadencje, w tym: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński. Nowym prezesem Stowarzyszenia Saperów Polskich, ponownie został wybrany kol. płk Tadeusz Dzikowski. Przeprowadzone w czasie przerwy w obradach I posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego, wyłoniło Prezydium, w składzie: I zastępca prezesa płk w st. spocz. Grzegorz Misiak, drugi wiceprezes płk Adam Bartnicki, sekretarz Zarządu mjr Gabriel Wasilewski, skarbnik płk Waldemar Kawka. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został ppłk Tomasz German, a przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Marian Kasperski. Po wręczeniu stosownych wyróżnień [wykaz wyróżnionych obok] oraz przyjęciu uchwał kończących saperskie forum, nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru a wspólne zdjęcie delegatów, poprzedzone złożeniem wiązanki kwiatów pod Pomnikiem „Chwała Saperom” zakończyły obrady VII Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich.

Wiesław - Leszek Ząbek

DSC_0076v1-1
DSC_0066
DSC_0242
DSC_0223
DSC_0215
DSC_0206
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow