W przeddzień Św. Barbary

Tegoroczne wspomnienie Św. Barbary z Nikomedii (III/IV w.) – patronki wszystkich tych, którzy wykonują ciężkie i niebezpieczne zawody, m.in. górników i żołnierzy – przypadające na 4 grudnia, stało się inicjatywą do odwiedzenia przez przedstawicieli Zarządu Głównego SSP 1 dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego im. gen. Romualda Traugutta, w dniu 3 grudnia 2021 r.

Pod służbową nieobecność dowódcy batalionu – ppłk. Jacka Zaniewskiego, rolę gospodarza pełnił mjr Marcin Idziek – zastępca dowódcy-szef sztabu. Lokalną społeczność zaszczycili swoją obecnością m.in. ks. płk Mariusz Stolarczyk (proboszcz parafii wojskowej p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie), st. chor. sztab. Jacek Gorczyca (starszy podoficer dowództwa 1 bdm) oraz płk w st. spocz. Adam Cenkiel (były komendant Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów WInż w Dęblinie). Z kolei ZG SSP reprezentowany był przez płk. rez. Tadeusza Dzikowskiego (prezes), płk. rez. Grzegorza Misiaka (I wiceprezes) i płk. rez. Waldemara Kawkę (skarbnik).

Punktualnie o 12.00 delegacje ZG SSP i 1 bdm. w obecności pocztu sztandarowego batalionu i asysty honorowej złożyły w Kapliczce Św. Barbary wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Szarfa ZG SSP oparzona została napisem: ŚW. BARBARO, BŁOGOSŁAW SAPEROM – STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH. Następnie ks. płk Mariusz Stolarczyk wygłosił krótką prelekcję na temat Św. Barbary z Nikomedii i jej męczeńskiej śmierci w dniu 4 grudnia 305 r., po czym modlitewnie odniósł się za wszystkich Saperów, którzy odeszli już na wieczną wartę, a także w intencji satysfakcjonującego zakończenia sytuacji kryzysowej na granicy polsko-białoruskiej i szczęśliwego z stamtąd powrotu m.in. żołnierzy 1 bdm na Święta Bożego Narodzenia – do swoich domów.

W miejscu tym należy wyraźnie zaznaczyć fakt, iż Kapliczka znajduje się dokładnie w miejscu prezbiterium byłej świątyni rzymsko-katolickiej (kościoła garnizonowego), która znajdowała się na terenie Twierdzy Dęblin od II dekady XX w. do końca lat 60-tych (przy czym funkcję sakralną pełniła ona jedynie do września 1939 r.). Z kolei m.in. z inicjatywy wojskowych władz obiektu, w tym przede wszystkim płk. w st. spocz. Adama Cenkiela oraz lokalnych władz kościelnych – dokładnie w 1992 r. – odsłonięto i poświęcono Kapliczkę Św. Barbary.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście spotkali się przy kawie i słodkościach w sztabie batalionu. Wielowątkowym opowiadaniom i wspomnieniom, dotyczącym m.in. genezy i historii Kapliczki Św. Barbary, dziejów Stalagu 307 – nie było końca… Podczas spotkania podniesiona została również kwestia ożywienia działalności Koła Nr 10 SSP w Dęblinie.

Poszczególne fragmenty przedbarbórkowego spotkania w Dęblinie uwiecznił w wielu fotograficznych zobrazowaniach – st. chor. rez. Krzysztof Wydra.

Opracował: Waldemar Kawka

Fotografie: Krzysztof Wydra

Pełny reportaż zdjęciowy z wydarzenia
można zobaczyć naciskając przycisk poniżej