Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Koła Nr 1 SSP 2022

W dniu 16 grudnia 2022 r. odbyło się w Kolę Nr 1 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w związku z upływem czteroletniej kadencji władz koła. Po rozpoczęciu Walnego Zebrania Prezes Koła powitał przybyłych na obrady Członków koła oraz wręczył nowym Członkom legitymację i znaczki Stowarzyszenia kol. Wojciechowi Zdeb i kol. Tadeuszowi Niedźwiedzkiemu.

Na przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany jednogłośnie kol. Michał Korczak.

Przewodniczący obrad Walnego Zebrania kol. Michał Korczak na podstawie listy obecności stwierdził ważność Walnego Zebrania. Po przyjęciu porządku obrad, wyborze komisji skrutacyjnej i komisji wniosków, sprawozdanie z czteroletniej działalności Koła przedstawił ustępujący Prezes Koła kol. Grzegorz Misiak.

W podczas minionej kadencji do koła przyjęliśmy 9 nowych członków. W tym samym czasie z naszego koła ubyło 11 członków w tym: 8 - członków zmarło, 3 – członków ubyło do służby w innych garnizonach.

Aktualnie (na dzień 16.11.2022r.) Koło Nr 1 liczy 43 członków w tym 1 członek honorowy (kol. Grzegorz Misiak godność nadana na VIII Kongresie).

W ciągu minionych czterech lat Zarząd Koła odbył 14 posiedzeń oraz zorganizował 10 Walnych Zebrań Członków Koła oraz zorganizował cztery spotkania okolicznościowe członków koła.

Działalność finansową Koła za każdy rok przedstawił skarbnik Koła kol. Henryk Gołaszewski, który stwierdził, że opłacanie składek zależy w dużej mierze od frekwencji podczas walnych zebrań.

Ustępujący Zarząd mając na uwadze niedoskonałości swojej pracy proponuje, aby nowy Zarząd w swojej pracy uwzględnił następujące propozycje i wnioski:

1. W dalszym ciągu podejmować działania o zwiększenie frekwencji na walnych zebraniach i ściągalności składek oraz większego zaangażowania członków w pracy Koła.

2. Podejmować działania nad uatrakcyjnieniem Planów Pracy Koła w następnych latach. Podjąć starania zaproszenia na zebrania ciekawych osób.

3. Pozyskiwać nowych członków do Koła Nr 1.

4. Rozwijać wiedzę historyczną o dokonaniach dowódców i saperów polskich w walkach o wolność ojczyzny a także o działalności obecnej wojsk inżynieryjnych.

Prezes Koła na zakończenie sprawozdania podziękował Członkom ustępujących Władz Koła za wkład pracy, dobrą atmosferę i zrozumienie podczas działalności owocną współpracę.

Wszystkim Członkom Koła podziękował za zaufanie i pomoc szczególnie tym, którzy wspierali działania Zarządu i chętnie uczestniczyli w organizowanych przedsięwzięciach.

Podziękował również Komisji Rewizyjnej za rzetelną ocenę pracy Zarządu i dobrą współpracę.

Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący kol. Józef Garboś, który w swoim wystąpieniu ocenił wykonanie planów pracy koła, działalność finansową Zarządu koła, poprawność prowadzenia dokumentacji koła. Przedstawił wnioski i zalecenia do działalności a także wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.

Po dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do wyboru nowych władz Koła.

W głosowaniu tajnym wybrano skład władz Koła na kolejną kadencję:

Prezes Koła
kol. Grzegorz Misiak

Zarząd Koła:
Wiceprezes Zarządu – kol. Zbigniew Jakub Krześniak,
Skarbnik Zarządu
– kol. Henryk Gołaszewski,
Sekretarz Zarządu
– kol. płk Tomasz German.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Kol. Józef Garboś,
Sekretarz
– kol. Piotr Malinowski,
Członek
– Kol. Marek Stobnicki.

Rzecznik Dyscyplinarny Koła
– Kol. Andrzej Pendzel.

Następnie przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, wyborze nowych władz Koła Nr 1, główne kierunki działalności Koła w latach 2023-2026. Na tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zostało zakończone.

Opracował: Grzegorz Misiak