Zaproszenie na Centralne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych w Warszawie

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Marek WAWRZYNIAK pragnie serdecznie zaprosić wszystkich żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych oraz osoby sympatyzujące z Wojskami Inżynieryjnymi na uroczyste obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych.

Święto Wojsk Inżynieryjnych od wielu lat jest okazją do refleksji i przypomnienia dokonań saperów na wszystkich frontach wojennych, w operacjach stabilizacyjnych, działach reagowania kryzysowego oraz oczyszczania kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.  Święto Wojsk Inżynieryjnych – „Dzień Sapera” – ustanowiono na cześć tych, którzy swoją krwią, trudem, oddaniem i zaangażowaniem budowali i budują bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Tradycjom bojowym Wojska Inżynieryjne pozostały wierne do dziś. Specjaliści, saperzy, minerzy, pontonierzy, pirotechnicy i operatorzy zarówno wojskowi jak i innych służb swoją codzienną pracą, gotowością do ratowania życia i mienia
w czasie klęsk żywiołowych i reagowania na inne zagrożenia wzbudzają powszechny szacunek i uznanie. Pełniąc trudną i niebezpieczną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych z narażeniem własnego życia z dala od Ojczyzny, przyczyniają się do umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego, tworząc pozytywny wizerunek Polskiego Żołnierza.

Z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego należy  wspomnieć o bohaterskich saperach tamtych czasów, którzy poświęcali swoje życie, walcząc z rosyjskimi okupantami poprzez budowanie fortyfikacji, urządzanie przepraw, budowę dróg i mostów, a także wysadzenie ważnych pozycji obronnych rosyjskiego zaborcy.

Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Marek Wawrzyniak wraz z całą społecznością Wojsk Inżynieryjnych wyraża gorącą nadzieję, że 14 kwietnia 2023 o godzinie 12.00 pod pomnikiem „Chwała Saperom”  wspólnie upamiętnimy dokonania Wojsk Inżynieryjnych. Dodatkowo wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy Świętej, która odbędzie się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godzinie 10.00.

Niech zawsze przyświeca nam saperskie motto „Czasem niszczyć, często budować, zawsze służyć”

Chwała Saperom!

invitation

Chief of the Military Engineering Directorate of the General Command of the Polish Armed Forces Brigadier Marek WAWRZYNIAK would like to kindly invite all Military Engineers and all the well-wishers of the Military Engineering Forces to the celebration of the Military Engineers’ Day.

For many years the Engineers’ Day has provided an opportunity to reflect on and recall the achievements of sappers on all war fronts, during stabilization missions, crisis response operations  and demining. The Engineers’ Day – „Sapper’s Day” – was established in honor of those who, with their blood, effort and commitment, have been building the security of our homeland. To this day the Military Engineering Forces have respected combat traditions. Specialists, sappers, miners, pontoon operators, pyrotechnicians and of military and other services, who in their daily work are ready to save lives and property during natural disasters and respond to other threats are generally respected and admired. Serving in the Polish Military Contingents, risking their own lives far from their homeland, they contribute to strengthening international security by creating a positive image of the Polish Soldier.

On the 160th anniversary of the January Uprising, it is worth remembering the heroic sappers who at the time devoted their lives to fighting the Russian occupiers by building fortifications, conducting gap crossings tasks, building roads and bridges, as well as destroying important defensive positions of the Russian invader.

Chief of the Military Engineering Directorate, Brigadier Marek WAWRZYNIAK, together with the entire Military Engineers’ community hopes that on April 14, 2023 at 12.00, we will jointly commemorate the achievements of the Military Engineering Forces by the „Glory to the Sappers” monument. In addition, we invite everyone willing to participate at the Holy Mass, which will take place at the Field Cathedral of the Polish Armed Forces at 10.00.

May we always be guided by the sapper motto „Sometimes to destroy, often to build, always to serve”.

Glory to the sappers!